--Terug naar: bijenhelpdek
Bijenbeheer
wilde bijen, honingbijen bijenplanten en biodiversiteit
Arie Koster Bijenmakelaar
Voor advies en beheer van bijen en andere bloembezoekende insecten
Als we wilde bijen in stand willen houden en vitale honingbijen willen hebben, moeten we op z'n minst zorgen voor een bloemrijk landschap. Maar dat is niet het enige. Bloemrijke landschappen moeten ook worden beheerd op een wijze dat bijen daar profijt van hebben. Gemakshalve wordt dat hier bijenbeheer genoemd. Bijenbeheer is gericht op een optimale boei van stuifmeel- en nectarplanten. Deze mogen niet voor de bloei worden gemaaid. Doet men dat toch, dan wordt de relatie tussen de bijen en bloemen verstoord. Bijenbeheer is automatisch ook gericht op de andere bloembezoekende insecten zoals zweefvliegen, kevers en vlinders.
Grasland en bermen Aandachtspunten bijenbeheer
Ruigte & Zomen Aanleg en beheer beplantingen
Akker- & Pioniervegetaties Bijen- en faunavriendelijk beheer
Muren Groeiplaatsfactoren --- Beheeraspecten
Bos en Beplantingen Vlinders
Water & Oevers Wilt u wat doen voor de bijen? --
-
--
Terug
Arie Koster Bijenmakelaar
tel.0318 - 520807 / 06 1258 7224
ariekoster@bijenhelpdesk.nl
Wat doet een bijenmakelaar
Een bijenmakelaar is in de eerste plaats een persoon die mensen, organisaties, gemeentenbesturen, groenbeheerders  en onderwijsinstellingen enthousiast maakt voor bijen. Want om gezond te kunnen leven, zijn bijen onze bondgenoten. De bijenmakelaar doet dat door het  door het ontsluiten van kennis, inzichten  en praktische tips. Een andere, even belangrijke functie  van de bijenmakelaar is,  het bij elkaar brengen van partijen die belang hebben bij een gezonde bijenstand. En dat zijn we allemaal.
Op dit gebied hebben we een zeer ruimte ervaring opgedaan in het onderwijs en advisering  aan gemeenten en talloze andere organisaties en personen die groen beheren.  Alles wat een bijenmakelaar nodig heeft om de positie van bijen te verbeteren, is bij ons aanwezig.
Een bijenmakelaar speelt onder meer een stimulerende en adviserende rol in het bijenbeheer. Dat is groen- en landschapsbeheer dat niet alleen gunstig is voor bijen, maar ook voor biodiversiteit in het algemeen. Een bijenmakelaar kan eveneens een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de zogenaamde bijenlinten. Dit is in de eerste plaats geen ecologisch proces, maar een sociaal proces. Juist dit proces ligt ten grondslag aan een duurzame, gezonde bijenstand.
35 jaar beheer bloembezoekende insecten
 
Bijenbeheer op maat
Op alle niveaus zijn we bezig om de positie van bijen te verbeteren. Via de bijenhelpdesk, tijdens lezingen en workshops blijkt dat velen niet zeker zijn van de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan een gezonde bijenstand. Om hieraan tegemoet te komen, is de cursus ‘Bijenheer’ ontwikkeld. Doel van deze cursus is geen feitenkennis, daar is de totale website voor. In de cursus wordt een gedegen analyse gemaakt van de mogelijkheden binnen de situatie van de cursist om vervolgens een visie met een doelgericht plan van aanpak te kunnen opstellen. Aan de hand van o.a. de volgende vragen wordt de eigen situatie geanalyseerd:
- Om welke bijen gaat het en welke bijen willen we helpen? Honingbijen, hommels, solitaire wilde bijen of alle bijen?
- Waar hebben de bijen behoefte aan? Wat is de ontbrekende of zwakke schakel; nectar, stuifmeel, nestgelegenheid?
- Op welke locaties of in welke gebieden is hulp voor bijen het meest zinvol? Waar liggen de meeste kansen?
- Als het om drachtplanten gaat, is vooral het tijdstip van de bloei van belang en gaat het vaak om de stuifmeelleverende planten. De vraag is dan in welke perioden moet de stuifmeel voorziening worden versterkt.
- Wat is het effect van drachtverbetering (een toename van bijenplanten) op langere termijn? Het gaat hierbij vooral om de continuïteit van (beheer)maatregelen en de ontwikkeling van de groene terreinen waar hulp aan bijen wordt geboden.
- Welke beheermaatregelen zijn nodig om de continuïteit te waarborgen? Hoe wordt dit georganiseerd?
- En om bij de actualiteit aan te stuiten: wat is een bijenlint, uit welke elementen is het samengesteld, hoe komt het tot stand en hoe houdt het stand?
- Bij hulp aan bijen, bijenlinten etc. wordt meestal gedacht aan zaadmengsels en het planten van bollen. De vraag is dan wat is de positie van bomen en heester in een bijenlint en wat betekent dat voor het beheer en beleid?
- Wat zijn in het beheergebied kansrijke bodems om bloemrijke vegetaties te ontwikkelen? Op welke plekken is het minder kansrijk maar niet uitgesloten?
- Waar is ruimte voor gedifferentieerd vegetatiebeheer?
- Waar kunnen randen van beplantingen substantieel voor bijen worden verbeterd?
- Waar moet rekeningen mee worden gehouden als we iets voor de bijen willen doen?
- Wat is er bekend over de wilde bijen in het beheergebied en hoe zinvol is een inventarisatie van wilde bijen?